ᐅᓱᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᐅᓱᒃ/usuk)
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]ᐅᓱᒃ ᐊᖑᑦ ᐊᕐᓇᑐᖅᐳᖅ ᓇᕿᑦᑕᐅᑦ. ᐅᓱᒃ ᑎᒃᓯᖅᐹ ᖁᐊᔪᖅ ᐅᑦᓱᒃ ᐃᑎᖅ. ᖁᐊᔪᖅ ᖃᓂᖅ ᐅᓱᒃ ᑎᒃᓯᖅᐹ. ᐅᓱᒃ ᖁᖑᔪᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᕐᓇᖅ ᑕᒪᐅᙵᑖᖅᑎᐹ. ᖁᐃᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᓯᕗᖅ ᐅᓱᒃ. ᖃᑯᒍ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓐᓇᖅᓯᔪᖅ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓕᖅᐸᑦ ᓱᕈᓯᖅ ᐃᓄᖑᖅᑐᖅ ᑎᑦᓴᔪᖅ ᓱᕈᓯᖅ ᐱᒋᐊᖅᐳᖅ ᐅᓱᓕᕆᕗᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ ᐱᑕᖃᕗᒃ ᖁᖑᔪᖅ ᖁᖑᔪᖅ. ᐋᐋᐹ

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐅᑦᓱᒃ

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.