ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search

ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ—ᐊᑲᐃᓗᑕᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᖅ. ᓱᓕᐊᖅ ᐂᒌᒧᒦᓇ ᐱᖅ (English-Edmund Peck) ᓱᓕᐊᖅ ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨ ᑭᒡᒐᖅ ᐃᑦᓴᖅ (1870 ᖁᓕᑦ ᐅᑭᐅᖅ).

ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᓄᑖᖅ.

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]