ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑎᑎᕋᐅᓯᖅ ᓄᑖᖅ.

ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ—ᐊᑲᐃᓗᑕᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᓇᐃᒡᓕᒋᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑎᑎᖅᑲᖅ. ᓱᓕᐊᖅ ᐂᒌᒧᒦᓇ ᐱᖅ (English-Edmund Peck) ᓱᓕᐊᖅ ᐊᔪᕿᖅᑐᐃᔨ ᑭᒡᒐᖅ ᐃᑦᓴᖅ (1870 ᖁᓕᑦ ᐅᑭᐅᖅ).

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]