Jump to content

ᐃᑎᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐊᕐᓈᑉ 'ᐃᑎᖅ

ᐃᑎᖅ—ᐃᑎᖅ ᐊᐅᓂᖅ ᐊᖕᒪᓂᖅ. ᐃᓄᒃ ᐊᓇᒃ ᑕᐃᑲᓂ ᑕᐃᑲᓂ. ᐊᒻᒪ ᐊᑐᐃᓐᓇᓯᕗᖅ ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ ᐃᑎᖅ.


ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.