ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ

ᐃ-ᖦ A-Z ᐃ-ᖦ A-Z ᐃ-ᖦ A-Z ᐃ-ᖦ A-Z
i gi li qi
ii gii lii qii
u gu lu qu
uu guu luu quu
a ga la qa
aa gaa laa qaa
g l q
pi mi ji ngi
pii mii jii ngii
pu mu ju ngu
puu muu juu nguu
pa ma ja nga
paa maa jaa ngaa
p m j ng
ti ni vi nngi
tii nii vii nngii
tu nu vu nngu
tuu nuu vuu nnguu
ta na va nnga
taa naa vaa nngaa
t n v nng
ki si ri łi
kii sii rii łii
ku su ru łu
kuu suu ruu łuu
ka sa ra ła
kaa saa raa łaa
k s r ł

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.