Jump to content

ᐅᓱᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]ᐅᓱᒃ ᐊᖑᑦ ᐊᕐᓇᑐᖅᐳᖅ ᓇᕿᑦᑕᐅᑦ. ᐅᓱᒃ ᑎᒃᓯᖅᐹ ᖁᐊᔪᖅ ᐅᑦᓱᒃ ᐃᑎᖅ. ᖁᐊᔪᖅ ᖃᓂᖅ ᐅᓱᒃ ᑎᒃᓯᖅᐹ. ᐅᓱᒃ ᖁᖑᔪᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᐊᕐᓇᖅ ᑕᒪᐅᙵᑖᖅᑎᐹ. ᖁᐃᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᓯᕗᖅ ᐅᓱᒃ. ᖃᑯᒍ ᕿᑐᕐᖏᐅᕈᓐᓇᖅᓯᔪᖅ ᑕᐃᑦᓱᒪᓂᐅᓕᖅᐸᑦ ᓱᕈᓯᖅ ᐃᓄᖑᖅᑐᖅ ᑎᑦᓴᔪᖅ ᓱᕈᓯᖅ ᐱᒋᐊᖅᐳᖅ ᐅᓱᓕᕆᕗᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ ᐱᑕᖃᕗᒃ ᖁᖑᔪᖅ ᖁᖑᔪᖅ. ᐋᐋᐹ

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐅᑦᓱᒃ

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.