ᓄᕐᒃᑲᕆᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]
ᑕᒪᒃᑭᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ ᐱᑦᓴᓯᐊᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᐱᕐᖁᐊᕇᑦᑐᑦ ᐅᖃᕐᕕᐅᑎᔪᑦ ᖃᑯᖅᑕᖅ ᐊᖑᑦ.

ᓄᕐᒃᑲᕆᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑦᓴᓗᐊᓕᒃ. ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᒃ ᓯᓇᕐᔪᓕᒃ.

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᓄᕐᒃᑲᕆᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ
nuqkarit ilitaqsiguti