Jump to content

ᓄᕐᒃᑲᕆᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]
ᑕᒪᒃᑭᓯᒪᔪᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ ᐱᑦᓴᓯᐊᖅ ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᑕᐱᕐᖁᐊᕇᑦᑐᑦ ᐅᖃᕐᕕᐅᑎᔪᑦ ᖃᑯᖅᑕᖅ ᐊᖑᑦ.

ᓄᕐᒃᑲᕆᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᑯᐃᑦ ᑕᐃᒪᓐᓇ ᐊᑦᓴᓗᐊᓕᒃ. ᐊᐅᐸᓗᒃᑐᖅ ᐱᖓᓲᔪᖅᑐᓂᒃ ᓯᓇᕐᔪᓕᒃ.

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᓄᕐᒃᑲᕆᑦ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᑎ
nuqkarit ilitaqsiguti