ᓄᓇ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]
ᓄᓇ ᑲᐃᕕᑦᑐᖅ

ᓄᓇ |nuna| [the Earth] ᓯᓚ ᐱᕕᑦᓴᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑦ ᐃᓅᕗᖅ. ᓄᓇ ᑎᒍᕚ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᑕᖅᑭᖅ. ᓯᓚ ᐅᐃᕙᖅᐳᖅ ᓯᕿᓂᖅ 365.2564 ᐅᓪᓗᓴᖅ ᓇᓕᕐᖃᕇᑦᑐᑦ ᐊᑕᐅᓯᖅ ᐅᑭᐅᖅ. ᓯᕿᓂᖅ ᐊᐃᑦᓱᖅᐹ ᓄᓇ ᐅᕿᑦᑐᖅ. ᓄᓇ ᑲᐃᕕᑦᑐᖅ ᐊᕝᕙᖅ ᑎᒍᕚ ᐅᕿᑦᑐᖅ |ᐅᓪᓗᒃ| ᐊᕝᕙᖅ ᑎᒍᕚ ᑖᖅᑎᐹ ᐅᓐᓄᐊᖅ. ᓈᒻᒪᓴᒡᒐᑐᖅ ᓴᖅᑲᕐᓂᖅ ᐃᓱᐃᓗᑕᖅ ᐃᒪᖅ ᓴᒪᙶᑐᖅ ᐃᑦᔨᓕᓕᖅᑐᖅ ᓇᓚᐃᓐᓂᑐᖅ ᐃᓱᐃᓗᑕᖅ ᑎᕝᕕᐊᓂ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐳᔪᖅ. ᖄ ᓄᓇ ᐹᕐᖃᐹ ᑕᕆᐅᕐᓂᑐᖅ ᐃᒪᖅ ᑕᐃᔭᐅᓂᖅ ᐃᒫᓗᒃ.

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᓄᓇ