Jump to content

ᑲᐅ ᓂᕿ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂᔭᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑲᐅ ᓂᕿ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂᔭᖅ
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]


ᑲᐅ ᓂᕿ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂᔭᖅ (ᕼᐊᒻᐳᒍᕐ) ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖅ ᓂᕿ ᐃᓚ ᐅᕐᕿᑐᖅ ᓂᕿ ᐸᒻᒥᐅᑐᑦ ᒥᓗᑦᓱᑳᒐᖅ ᐃᒻᒧᐊᓗᒃ ᑭᓪᓗᒧᑦ ᕿᕐᖁᐊᖅ ᑭᒻᒥᐊᒐᖅ ᕿᖂ