Jump to content

ᐋᓯᕙᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]

ᓴᔪᑉᐱᓛᕗᖅ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᕈᑎᕚ ᕿᒥᕐᓗᒃ ᑎᒍᕚ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓂᐅ ᐊᕐᕕᓂᓖᑦ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᐸᓪᓗᓯᖓᔪᖅ ᐃᓄᐃᕈᑎᕚ ᓴᐃᑎ. ᐅᖁᒪᖏᖅᑐᖅ ᐅᐹᔪᑦ ᓱᕐᖁᐃᑐᖅᐹ ᐋᓯᕙᖅ.