Jump to content

ᓗᐄᓰᐋᓈ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᓗᐄᓰᐋᓈ
Louisiana

ᓗᐄᓰᐋᓈ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Louisiana]— 4,681,666 (2016) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᓗᐄᓰᐋᓈ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᓂᐅ ᐆᕐᓖᓐᔅ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-New Orleans» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]