ᓄᓇᓖᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Toronto

ᓄᓇᓖᑦ—ᓄᓇᒥ ᑕᕝᕙᓂᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᕗᑦ.

ᑕᐃᒍᕈᒃ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.