ᓄᓇᕗᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᓄᓇᕗᑦ
ᐅᖃᕐᕕᐅᑎᔪᑦ ᖃᑯᖅᑕᖅ ᐊᖑᑦ: Nunavut
ᓄᓇᕘᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ
(ᓄᓇᕘᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᓄᓇᕘᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: ᓄᓇᕗᑦ ᓴᙱᓂᕗᑦ
Nunavut-map.png
Inuit, Arviat (Photo: Patrick André Perron) Nunavut
Carte-nu.png
Eskimo Women at Ashe Inlet.jpg

ᓄᓇᕗᑦ—ᐅᖓᕙ ᖃᐅᒪᕋᔭᐅᑉ ᐃᒃᑭᖓ ᐃᒻᒪᒃᓯᒪᔪᖅ ᐊᐃᑉᐸᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᑭᑐᔫᑎᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ. ᐋᓐ ᒦᖀᑦᔩᒃ ᐦᐋᓐᓱᓐ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓱᕋᖅᑐᓂᖅ.


Flag of Novosibirsk.svg