Jump to content

ᐃᖃᓗᐃᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]
ᐃᖅᐊᓗᑦ-ᓇᑦᓯᐊᓕᐅᑦ-7-2002
1-1992

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᕘᑉ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.

ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᓱᕋᖅᑐᓂᖅ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᖁᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᓄᓇ ᐃᓗᐊᓂ ᑲᓇᑕ. ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐱᑕᖃᕗᒃ ᐃᓗᐊᓂ 5.236 ᐃᑎᐊᔪᑦ.

External links[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᖃᓗᐃᑦ