Jump to content

ᒦᓰᓰᐲ (ᐃᓗᐊᓂ)

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᒦᓰᓰᐲ
Mississippi

ᒦᓰᓰᐲ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Mississipi]— 2,992,333 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᒦᓰᓰᐲ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᔨᐋᒃᓲᓐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Jackson» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ

[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]


ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᒦᓰᓰᐲ (ᐃᓗᐊᓂ)