ᒦᓰᓰᐲ (ᐃᓗᐊᓂ)

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᒦᓰᓰᐲ
Mississippi
Flag of Mississippi.svg Seal of Mississippi 2014.svg
Map of USA MS.svg

ᒦᓰᓰᐲ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Mississippi]— 18,537,969 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᒦᓰᓰᐲ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᔨᐋᒃᓲᓐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Jackson» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]


Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᒦᓰᓰᐲ (ᐃᓗᐊᓂ)