ᒦᓰᓰᐲ (ᐃᓗᐊᓂ)

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᒦᓰᓰᐲ
Mississippi
Flag of Mississippi.svg Seal of Mississippi (2014).svg
Map of USA MS.svg

ᒦᓰᓰᐲ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Mississippi]— 2,992,333 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᒦᓰᓰᐲ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᔨᐋᒃᓲᓐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Jackson» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]


Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᒦᓰᓰᐲ (ᐃᓗᐊᓂ)