ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ/kaaruuliinaa nigiq)
Jump to navigation Jump to search
ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ
South Carolina
Flag of South Carolina.svg Seal of South Carolina.svg
Map of USA SC.svg

ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—South Carolina]— 4,561,242 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᑰᓘᒻᐲᐊ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Columbia» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]