ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ
South Carolina

ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—South Carolina]— 4,561,242 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑳᕉᓖᓈ ᓂᒋᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᑰᓘᒻᐲᐊ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Columbia» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]