ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ
North Carolina
Flag of North Carolina.svg Seal of North Carolina.svg
Map of USA NC.svg

ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—North Carolina]— 10,042,802 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑳᕉᓖᓈ ᑐᓄᕕᐊᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᓵᕐᓖᑦ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Charlotte» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]