ᑰᓘᕌᑑ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑰᓘᕌᑑ
Colorado
Flag of Colorado.svg Seal of Colorado.svg
kuuluuraatuu iluani amialika

ᑰᓘᕌᑑ—(ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Colorado)— 5,024,748 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑰᓘᕌᑑ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᑏᓂᕖᕐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Denver» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]