ᑖᒃᓵᔅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᑖᒃᓵᔅ
Texas
Flag of Texas.svg Seal of Texas.svg
Map of USA TX.svg

ᑖᒃᓵᔅ—(ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Texas)— 27,469,114 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᒃᓵᔅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᓯᐅᔅᑕᓐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Houston» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]


Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑖᒃᓵᔅ