ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ/taakuutaa nigiq)
Jump to navigation Jump to search
ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ
South Dakota
Flag of South Dakota.svg Seal of South Dakota.svg
Map of USA SD.svg

ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—South Dakota]— 858,469 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐲᕐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ- Pierre» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]


Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ