ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ
South Dakota

ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—South Dakota]— 858,469 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐲᕐ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ- Pierre» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]


ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᑖᑰᑖ ᓂᒋᖅ