ᑖᑰᑖ ᑐᓄᕕᐊᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᑖᑰᑖ ᑐᓄᕕᐊᖅ
North Dakota
Flag of North Dakota.svg Seal of the State of North Dakota.svg
Map of USA ND.svg

ᑖᑰᑖ ᑐᓄᕕᐊᖅ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—North Dakota]— 756,927 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑖᑰᑖ ᑐᓄᕕᐊᖅ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐹᕐᒎ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Fargo» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]