ᑉᓘᕇᑖ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
pluuriitaa iluani amialika.
Flag of Florida.svg

ᑉᓘᕇᑖ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Florida]— 18,537,969 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᑉᓘᕇᑖ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᒣᐋᒦ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Miami» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]