ᐋᕐᓗᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐋᕐᓗᒃ
ᐋᕐᓗᒃ

ᐋᕐᓗᒃ(Orcinus orca) ᕿᕐᓂᖅᑕᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᑯᖅᑕᖅ ᕿᓚᓗᒐᖅ ᓇᓂᔭᐅᓲᖅ ᐃᒪᓕᒫᓂᑦ. ᑕᐃᒃᑯᐊ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ ᕿᓚᓗᒐᕐᓂᒃ.

ᑭᕙᓪᓕᖅ , ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᐊ , ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᑲᓇᖕᓇᖅᐸᓯ , ᕿᑭᖅᑖᓘᑉ ᓂᒋᖓ , ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᐅᐊᓕᓂᖓ.