ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᖃᓛᓪᓕᑦ ᓄᓈᑦ - Kalaallit Nunaat
ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᓴᐃᒻᒪᑎ Coat of arms of Greenland.svg
(ᔅᕗᕆᑭᐅᑉ ᓴᐃᒻᒪᑎ) (ᔅᕗᕆᑭᐅᑉ ᑕᕐᓴᖓ)
ᐅᖃᐅᓯᓂ: Nunarput utoqqarsuanngoravit (You Our Ancient Land)
Greenland (orthographic projection).svg

ᐊᑯᑭᑦᑐᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᓛᓪᓕᑦ ᓄᓈᑦ (Greenland) ᕿᑭᖅᑕᐅᕗᖅ ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ. ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐊᖏᓛᖑᓪᓗᓂ ᕿᑭᖅᑕᖓ.

Greenland blank.PNG
Ittoqqortoormiit


ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.