ᐋᓛᐹᒫ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
aalaabaamaa iluani amialika.

ᐋᓛᐹᒫ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Alabama]— 4,410,796 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐋᓛᐹᒫ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕆᒦᖕᓵᒻ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ- Birmingham» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]