ᐋᓛᐹᒫ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
aalaabaamaa iluani amialika.

ᐋᓛᐹᒫ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Alabama]— 4,858,979 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐋᓛᐹᒫ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕆᒦᖕᓵᒻ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ- Birmingham» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]