ᐊᑎᖅᐳᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
American black bear - FWS.jpg

ᐊᑎᖅᐳᖅ ᐊᖏᔪᖅ ᑭᑉᐸᓕᕗᖅ ᑲᔪᖅ ᐆᒪᔪᖅ. ᐃᓅᔪᖅ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ ᓇᐹᖅᑐᖃᕐᓂᖅ. ᓇᐃᑦᑐᖅ ᐸᒥᐅᓕᒑᕐᔪᒃ ᐊᓂᑦᑖ ᓇᑯᓪᓚᖅᐳᖅ ᐳᔭᓂᖅ ᓱᕐᖁᐃᑐᖅᐹ. ᐊᑎᖅᐳᖅ ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚ. ᐊᑎᖅᐳᖅ ᓂᕿᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᒫᖅ ᐱᓯᕚ. ᐹᖅᑎᓯᔪᖅ ᐊᓂᑦᑖ ᐊᐅᑦᓯᑐᖅᐳᖅ ᐊᐅᑦᓯᓇᖅᑐᖅ.

ᓯᓚ ᐊᑎᖅᐳᖅ ᓄᓇᙳᐊᖅ.

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]