Jump to content

ᐆᕇᕇᓐ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᐆᕇᕇᓐ
Oregon

ᐆᕇᕇᓐ—[ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ—Oregon]— 4,028,977 (2015) ᐃᑎᐊᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ. ᐆᕇᕇᓐ ᐃᓄᖁᑎ ᐊᒥᐊᓕᑲ. ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖓᑦ-ᓄᓇᓖᑦ [ᐴᕐᑦᓛᓐᑦ «ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ-Portland» ᓄᓇᓖᑦ

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]


ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐆᕇᕇᓐ