ᓄᓇᓖᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᓄᓇᓖᑦ/nunaliit)
Toronto

ᓄᓇᓖᑦ—ᓄᓇᒥ ᑕᕝᕙᓂᑦᑕᐃᓐᓇᖅ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᑕᐃᔭᐅᕗᑦ.

ᑕᐃᒍᕈᒃ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.