ᐃᓄᐃᑦ (ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ)

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Inuit women 1907.jpg
Chukchi family old.jpg
Inuit medicine man and boy 1900.jpg

ᐃᓄᐃᑦ— ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖃᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒻᒥ, ᐊᑯᑭᑦᑐᒻᒥ, ᐊᓯᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓛᓯᑲᒥ.

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᓄᐃᑦ (ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ)

Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.