Ukiup qungasingit

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search

ᑕᖅᑭᖅᓯᐅᓕᕐᒪᑦ ᐅᐊᓴᕐᕖᑦ ᖁᕕᐊᓱᓕᕌᖓᑕ: ᓇᓄᐃᑦ ᓇᒥᕈᓗᐃᑦ ᓇᒥᕈᓗᐃᑦ. ᓇᐸ ᐅᖅᓱᐊᓗᖃᖅᐲᑦ? ᑕᐃᔭᐅᔪᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥᐅᓕᒫᑦ ᒥᑕᐅᑎᒋᔭᐅᓂᖅᐹᖑᔪᑦ. ᐅᐱᒋᔭᒻᒪᕆᒋᕚᖓ