Jump to content

Tuktuhiuqtut Talumi

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐅᕙᓂ ᐅᑭᐊᒃHᐊᒥ ᐃᖃᓗᒃHᐃᐅᕐᓇᖅHᐃᓕᕌᖓᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓐᐊᐃᑦ ᐅᕙᓂ ᐊᕕᒃᑐᒡHᐃᒪᔪᒥ ᓄᓇᖓᓂ ᑲᑎᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᓄᓇᒥ ᐊᑎᖃᖅᑐᒥᒃ ᐃᖃᓗᒃᑑᖅ ᑐᒃᑐHᐃᖅHᐅᑎᒃ ᑐᒃᑐ ᐃᖏᓪᕋᓕᕌᖓᑦ. ᐃᖃᓗᒃᑑᖅ ᑐᐊᑦᑐᖅ ᓄᓇᑉ ᐃᓂᐊ ᑲᑎᓪᕕᐅᔪᖅ ᑯᒐᖅ ᐅᕙᓂ ᑕᕐᔪᕐᒥᑦ ᑕHᐃᕐᔪᐊᒥᑦ ᑕHᐃᕐᔪᐊᖅ (Fergurson Lake). Uᓇ ᓄᓇ ᐃᓕᑦᖁHᐃᓕᒃ ᐃᑳᕈHᐃᐊ ᑐᒃᑐᑦ ᑲᑎᓪᕕᐅᓕᕌᖓᑦ ᓄᓇᒥ ᑰᒐᖅ ᐃᑳᕐᓇᖅᑐᒥᒃ.

ᓄᐊᓇᐃᑦᑐᖅ ᐃᓅᑎᕗᑦ ᖃᖓᕌᓗᒃ ᑐᒃᑐHᐃᐅᓕᖅᐸᒃᑐᑦ ᓇᔪᒑᑦ ᑕᑯᓐᓐᐊᖅᑐᖅ ᐊᖏᔪᕌᓗᒃ ᐃᓂᑐᕐᓖᑦ ᓇᔪᒐᓕᑦ ᐅᓇᓗ ᓄᓇᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᖃᓕᕇᖅHᐃᒪᔪᑦ ᓄᓇᑉ ᖄᖓᓂ. ᐃᓂᖏᑦ Hᐊᕝᕗᒥᙵᑦ ᑐᒃᑐᑦ ᐃᑳᕈHᐃᕋᓗᐊᖓᑦ ᑕᑯᓐᓐᐊᖅHᐅᑎᒃ ᐅbᓗᒥᒧᑦ ᑕᑭᔮᖅᑐᖅ ᐃᓄᒃHᐅᑦ, ᐆᒥᙵᓪᓘᓃᑦ "ᐃᓄᒃᓱᐃᑦ", ᐅᓇᓗᑐᒃᑐHᐃᐅᕐᕕᖓ ᑕᓗᐊ Hᐃᓈᓂ ᑐᙵᓂᑦ Hᐃᓈᑦ ᑰᒃᑲᒥᑦ. ᐃᓄᒃᓱᐃᑦ ᐃᑳᕈHᐃᐊᑦ ᑐᒃᑐHᐃᐅᕈᑕᐅᓕᖅᐸᒃHᐅᑎᒃ. ᐊᒥᖓᐃᑦᑕᕌᖓᑦ ᑐᒃᑐHᐃᐅᕆᐊᖓᑦ, Hᐊᑉᑯᐊᑦ ᐅᔭᖅᖃᑦ ᐃHᐅᐊᖅHᐊᕇᖅHᐃᒪᔭᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃHᐅᑎᒃ ᑐᒃᑐᑦ ᐃᖑᑖᓕᕌᖓᑦ ᓅᑦᖃᖅᐸᒐᐃᑦ ᑐᒃᑐᑦ ᐊᔪᕐᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᑐᒃᑐHᐃᐅᕆᐊᖓᑦ. ᑐᒃᑐᑦ ᑕᑯᑦᑎᐊᔪᐃᓐᓐᐊᒥᒃ ᐅᖓHᐃᒃHᐃᕙᒃHᐅᑎᑯᔭᕋᓕᖕᓂᑦ, ᐃᓅᓇHᐅᒋᔭᐅᕙᒃᑐᑦ ᐋᓪᓚᓂᑦ Hᐅᕋᑦᔭᓂᓪᓘᓐᓐᐄᑦ. ᐃᓛᓂ ᐊᕐᓇᑦ ᓄᑕᖅᖃᓪᓗ ᓂᑉᓕᓕᖅᐸᒃHᐅᑎᒃ ᒧᕐᕈᙳᐊᓕᖅHᐅᑎᒃ ᐊᒪᕈᖅᑐᑦ ᑐᓄᐊᓂᑦ ᐃᓄᒃHᐅᐃᑦ, ᕿᔪᖕᓂᑦ ᐊᒦᓪᓘᓃᑦ ᑭᐱᒃHᐃᒪᔪᓂᑦ ᐃᕖᓪᓘᓃᑦ ᐅᔭᕋᖅ ᖄᖓᓄᙵᓕᖅᐸᒑᑦ ᑕᐃᒫ ᐃᖅHᐃᑖᖅHᐅᒋᑦ ᑐᒃᑐᑦ ᐃᖏᓪᕋᔪᑦ. ᐅᔭᕋᑦ ᐃHᐅᐊᖅHᐃᕇᖅHᐃᒪᔪᑦ ᖃᑭHᐃᒪᔪᑦ ᓂᕈᑭᑦᑐᑦ, ᐃᑳᕆᐊᖓᑦ ᑐᒃᑐᑦ ᓂᕈᑭᑦᑐᒧᑦ ᑐᓄᐊᓂ ᐅᔭᖅᖃᑉ ᑕᓗᐊᓂ. Hᐅᕋᑦᔭᑦ ᖃᒡᓕᒑᖓᑦ, ᐊᖑᓂᐊᖅᑎᑦ ᒪᑭᕙᒃHᐅᑎᒃ ᐱᑎᒃHᐅᒋᑦ Hᐅᕋᑦᔭᓄᑦ. ᑕᐃᒪᓂ ᐱᑎᒃᓃᑦ ᖃᕐᔪᖕᐃᓪᓗ ᐊᙳᑎᕙᒑᑦ, ᑭHᐃᒥ Hᐃᖅᖂᑎᑦ ᑕᔭ ᐊᑐᐃᓐᓐᐊᓕᖅᑕᖏᑦ ᐃHᐅᐊᕆᔭᒥᖕᓂᑦ.