Talk:ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖏᑦ

Page contents not supported in other languages.
From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᐃᓄᐃᑦ ᐅᖃᐅᓯᖓ ᐊᓯᐅᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓄ[edit source]

ᒫᓐᓇ ᐃᓄᐃ ᐅᖃᐅᓯᖏᓐᓂ ᐊᑐᖅᐸᑦᑕᖏ ᓄᓇᕗᑦᒥ 50% ᐅᖓᑖᓃᒐᓱᐊᔾᔪᑉᐳᕐᕉ.