Jump to content

Minecraft

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Minecraft 1.05.

Minecraft ᔅᕖᑎᓐ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᒧᑦ ᐱᙳᐊᕈᑎ. ᓴᓇᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2009−ᒥ ᐆᒧᖓ Mojang. ᓴᖅᑭᑕᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᖅ 2011−ᒥ. ᐱᐅᒋᔭᐅᓂᖅᐹᖑᔪᖅ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᖅ ᐱᙳᐊᕈᑎ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ. ᐃᓄᒃ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᓴᖅᑭᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ creative mode-ᒥ. ᑭᓯᐊᓂ survival mode-ᒥ, ᐃᓄᒃ ᐆᒃᑐᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐊᓐᓇᐅᒪᓇᓱᒡᓗᑎᒡᓗ.

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.