ᐃᒡᓗ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ Illuvigaq)
ᐃᒡᓗ

ᐃᒡᓗ(ᐃᓪᓗᕕᒐᖅ) n.i. ᖃᕐᒪᖅ, ᑐᐱᖅ, ᐃᒡᓗᕕᒐᖅ, ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᓗ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᒡᓘᕗᖅ.

ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᒡᓗ