ᐃᒡᓗ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐃᒡᓗ

ᐃᒡᓗ(ᐃᓪᓗᕕᒐᖅ) n.i. ᖃᕐᒪᖅ, ᑐᐱᖅ, ᐃᒡᓗᕕᒐᖅ, ᐃᒡᓗᕐᔪᐊᕐᓗ ᐊᖏᕐᕋᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᒡᓘᕗᖅ.

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
ᐃᒡᓗ