ᕿᓚᐅᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Khol Bass.jpg

ᕿᓚᐅᑦ ᐊᖕᒪᓗᖅᖢᓂ ᑎᒍᒥᐊᕐᕕᖃᖅᖢᓂ ᑐᒃᑑᑉ ᐊᒥᖓᓂᒃ ᒥᖅᑯᐃᔭᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᑦᑕᓯᒪᓪᓗᓂ, ᐊᕙᓗᖃᖅᖢᓂ ᕿᔪᖕᒥᒃ, ᑕᒪᐅᓇ ᕿᔪᒃᑕᖓᒍᑦ ᑲᓱᒃᐸᒃᖢᒍ ᐃᒃᑐᒃᑕᖅᖢᓂ ᐃᒥᐊᖦᖢᓂᓗ ᑐᓴᕐᓂᖅᑐᖅ. ᐊᔮᔮᖅᑐᓂᒃ ᖁᕕᐊᓱᒃᑐᓂᒡᓗ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᕿᓚᐅᑕᐅᕗᖅ.