Jump to content

ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ (1997)

(ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ: Kenojuak Ashevak)

ᕿᓐᓄᐊᔪᐊᖅ ᐋᓯᕙᒃ (ᐃᓅᓕᖅᑐᖅ: 3 ᐅᑐᐱᕆ, 1927 - 8 ᔭᓐᓄᐊᓕ 2013) ᓴᓇᙳᐊᖅᑐᖅ. ᓄᓇᖃᖅᑐᖅ ᑭᙵᐃᒻᒥ.

ᐊᓯᖏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᐃᑦ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.