ᕿᑎᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search

ᕿᑎᖅ—ᐃᓗᓕᖁᓪᓗ ᐃᒪᓕᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᓕᓕᒃ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᕿᑎᖓᒎᓕᕈᓂ ᕿᑎᖅᐸᕐᒥᔪᖅ.

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.