Jump to content

ᕿᑎᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᕿᑎᖅ—ᐃᓗᓕᖁᓪᓗ ᐃᒪᓕᑦ ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᕐᒥᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᓗᓕᓕᒃ ᓄᖑᑉᐸᓪᓕᐊᓪᓗᓂ ᕿᑎᖓᒎᓕᕈᓂ ᕿᑎᖅᐸᕐᒥᔪᖅ.

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.