ᕗᕌᓐᔅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
France - République Française
ᐅᖃᐅᓯᓂ: Liberté, Égalité, Fraternité

ᕗᕌᓐᔅ (ᐅᐃᒍᐃᕐᒥᐅᖅ: France) ᓄᓇᐅᔪᖅ ᐱᖓᓐᓇᖅᐸᓯᐊᓃᖦᖢᓂ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂ. ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐃᕖᑎᑐᑦ ᐅᖃᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᑕᐃᑲᓂ. ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᖓ ᕗᕌᓐᓯᒃᑯᑦ ᐱᐅᕆᔅ. ᑖᓐᓇ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᕗᕌᓐᔅ ᑕᕆᐅᑉ ᐊᑭᐊᓂᑦ.