Jump to content

ᔪᓕᒪᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᔪᓕᒪᖅ

ᐅᖃᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᔪᓕᒪᖅ ᑐᓐᓂᖅᑯᓯᐊᓂᒃ ᓇᒃᓴᓲᖑᓂᖏᓐᓂᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᐅᓚᐅᖅᑐᓄᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᐅᒫᓗᖕᒥᒃ ᓇᒃᓴᓲᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᓱᑕᖃᙱᖦᖢᓂ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᐅᓚᐅᙱᑦᑐᓄᑦ.