ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᐃᓅᔨᖓᔪᑦ<---ᖃᔭᓕᑉᐹ ᓱᖁᓯᖅᐹ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᖃᓐᓇ ᒪᑉᐱᑕᖅ--->ᑎᑎᕋᐅᓯᖅᑐᖅ ᓄᑖᖅ[1]
Distribution-sv.png

ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ (ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ: “svenska") —ᐅᖃᖅᑐᖅ ᔅᕗᕆᑭ.