ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ

ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ—ᐃᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᓂᖅᐸᓈᖅᑑᔭᖅᑐᖅ ᐃᑦᔪᐊᐹ ᖁᐊᔪᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ. ᖁᐊᔪᖅ ᐱᑦᔪᑎ ᐃᓐᓂᑐᖅ ᐅᓱᒃ ᐅᑦᓱᒃ ᐃᑎᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ.

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

ᓂᖏᐅᓱᒃ ᖄᖓᓂ ᐃᑦᑐᓱᒃ.
ᓂᖏᐅᓱᒃ ᖄᖓᓂ ᐃᑦᑐᓱᒃ.