ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search

ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ—ᐃᓕᐅᕐᓂᖅ ᐊᓂᖅᐸᓈᖅᑑᔭᖅᑐᖅ ᐃᑦᔪᐊᐹ ᖁᐊᔪᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ. ᖁᐊᔪᖅ ᐱᑦᔪᑎ ᐃᓐᓂᑐᖅ ᐅᓱᒃ ᐅᑦᓱᒃ ᐃᑎᖅ ᐃᓱᒪᐃᓐᓈᖅ.

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᓂᖏᐅᓱᒃ ᖄᖓᓂ ᐃᑦᑐᓱᒃ.
ᓂᖏᐅᓱᒃ ᖄᖓᓂ ᐃᑦᑐᓱᒃ.