ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᐱᖑᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᐱᖑᑦ

ᐊᐅᓚᖁᑎᖓ ᐱᓪᒍᕌᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓪᓚᕆᐅᕗᖅ (ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓪᓗᓂ ᑕᓖᒃᑭᒃ) ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐅᑉ ᐱᖑᑦ. ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᕗᖅ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᓐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒥᑦ. ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᓴᐃᒻᒪᑎᖓ ᐊᖏᖅᑕᐅᓚᐅᖅᑐᖅ ᔪᓚᐃ 22, 1999-ᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑕᐅᓪᓗᓂ ᐱᓪᒍᕌᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ. [1]

ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ | edit source]

  1. Решение Белгородского городского Совета депутатов от 22.07.1999 № 321 «О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 18 июня 1999 года № 279 „Об утверждении Положения о флаге города Белгорода“» Template:Webarchive