ᓯᐸᐃᓐ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search

ᓯᐸᐃᓐ «España» ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᑎᒌᒃᑐᑦ ᐱᑕᖃᕗᒃ 47 007 367 ᐃᑎᐊᔪᑦ ᑭᑐᑦ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ

Commons-logo.svg
ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
España

LocationSpain.svg