ᓇᓂᑦᓯᑰᔭᐃᑦ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
Cornflakes in bowl.jpg

ᓇᓂᑦᓯᑰᔭᐃᑦ, ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᑦᓴᐃᑦ ᓴᖅᑭᕝᕕᖓ ᐃᑦᓯᕕᒻᒥᐅᑕᕆᕚ. ᐱᓯᕚ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᕐᒥᕕᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᕿᑎᖅᐹ ᐊᒻᒪ ᐃᒻᒧᒃ. ᓇᓂᑦᓯᑰᔭᐃᑦ ᑲᒡᒍᐹ ᐊᐅᓚᔪᓐᓇᐅᑎᑦ ᐃᑎᐊᔪᑦ.