ᒪᓪᒧ/malmu

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᒪᓪᒧ
Malmö in Sweden.png

ᒪᓪᒧ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᒪᓪᒧ (Malmö) ᔅᕗᕆᑭ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.

malmu[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

malmu

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.