Jump to content

ᒪᐃᑯᓪ ᔮᒃᓴᓐ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
ᒪᐃᑯᓪ ᔮᒃᓴᓐ – "The King of Pop"

ᒪᐃᑯᓪ ᔮᒃᓴᓐ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ: Michael Jackson) (29 ᐊᐅᒍᔅ 1958 – 25 ᔪᓂ 2009). ᐃᙱᖅᑎ ᐊᒻᒪ ᒧᒥᖅᑎ.


ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ ᑳᒫᓐᔅ ᐱᓕᒃ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᓂᖅ ᒥᒃᓵᓂ:
Category:Michael Jackson

ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.