ᒧᓪᓐᑕᓪ/Mölndal

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
Jump to navigation Jump to search
ᒧᓪᓐᑕᓪ
Mölndal Municipality in Västra Götaland County.png

ᒧᓪᓐᑕᓪ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

ᒧᓪᓐᑕᓪ ᔅᕗᕆᑭ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ.

Mölndal[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]

Mölndal

ᑭᒻᒧᑦ ᐅᖅᓯᖅ[ᓱᖁᓯᖅᐹ ᐃᓚ]Wiki letter w.svg ᑖᓐᓇ ᓇᐃᑦᑐᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕐᕕᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ. ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᓂᕈᓐᓇᖅᑐᑦ. ᑎᑎᕋᖅᑐᒃᑯᑦ.