ᒥᑎᖅ

From ᐅᐃᑭᐱᑎᐊ
(ᖃᓂᖓᓂ ᑲᒪᒋᔭᖅ ᐋᓯᑦ ᓇᑭᑦ ᒥᑎᖅ/mitiq)
Jump to navigation Jump to search
Mute.swan.flaps.arp.750pix.jpg

ᑎᖕᒥᐊᖅ ᐊᕐᓇ ᕕᐊᖏᑦ ᑲᔪᕈᔪᐃᑦ ᐊᖑᑎᕕᐊᑦ ᕿᖓᓕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒪᐅᓕᒡᔪᐊᖑᓪᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐃᖅᑲᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᑯᑭᐅᔭᓂᒃ ᐅᕕᓗᕐᓂᒡᓗ ᓂᕿᓖᒃ ᒥᑎᐅᕗᑦ.